Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten met Brand New Day, voorzover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

1.2 Alle door Brand New Day gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op hetmoment dat Brand New Day een aan een potentiële klant toegezonden overeenkomst ofaanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en voor akkoord ondertekent retour ontvangt, ofanderszins in opdracht van de potentiële klant diensten van Brand New Day aan deze ter beschikking heeft gesteld.

1.3 Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Brand New Day mogelijk. Doorherroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Brand New Day gehouden al hetgeen Brand New Day reeds van deklant heeft ontvangen terug te betalen, casu quo ter beschikking te stellen.

1.4 Brand New Day is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemenevoorwaarden treden 1 (zegge: één) maand na bekendmaking aan de klant in werking. Indien de klant nietkan instemmen met de in te voeren wijzigingen, is de klant gerechtigd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van dewijziging, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemenevoorwaarden. Reeds betaalde gelden voor diensten die nog niet zijn uitgevoerd worden aan de klant gerestitueerd.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of andere onderliggende overeenkomsten kunnen alleenschriftelijk plaatsvinden. Deze schriftelijke stukken worden als bijlage gevoegd bij de overeenkomst(en).

Artikel 2. Verplichtingen Brand New Day

2.1 Brand New Day spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:a. het construeren, onderhouden en hosten van websites en de daaraan gekoppelde applicaties en/ofandere software;b. het construeren van beveiligde databanken;c. het construeren van applicaties en/of software;d. het verlenen van advies aan klanten in het kader van een consultancyovereenkomst;e. het ondersteunen van klanten in het kader van de emailconfi guratie;

2.2 Aangezien Brand New Day bij haar activiteiten en dienstverlening afhankelijk is van de medewerking, dienstverleningof levering van derden, kan zij niet garanderen dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de dienstverleningvan Brand New Day.

2.3 Brand New Day weerhoudt zich ervan aan haar door de klant verstrekte (verkeers)gegevens aan derden terbeschikking te stellen en/of emails en/of daaraan gekoppelde bestanden van de klant in te zien en/of aanderden ter beschikking te stellen, tenzij de wet en/of een gerechtelijke uitspraak zich hiertegen verzet enBrand New Day verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen aan een derde, en/of indien de klant handelt, of wordtvermoed te handelen, in strijd met hetgeen in artikel 3.2 bedongen is.

2.4 Brand New Day verplicht zich binnen een redelijke termijn, wijzigingen van relevante gegevens door te voeren,indien de klant daarvan Brand New Day in kennis heeft gesteld.

Artikel 3. Verplichtingen klant

3.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldiginternetgebruiker mag worden verwacht. Wijzigingen van relevante gegevens dienen zo spoedig mogelijkbekend te worden gemaakt aan Brand New Day.

3.2 De klant onthoudt zich ervan zodanig gedrag te vertonen dat indruist tegen de wet, openbare orde ofgoede zeden. Hieronder wordt onder meer verstaan het verspreiden casu quo openbaar maken vandiscriminerende teksten en/of beeldmateriaal; het verspreiden casu quo openbaar maken vanpornografi sch materiaal; het verspreiden casu quo openbaar maken van teksten en/of beeldmateriaal datgeheel of ten dele rechtens toekomt aan een derde.

3.3 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, confi guratie, randapparatuur enverbindingen om toegang tot de relevante dienstverlening van Brand New Day mogelijk te maken.

3.4 De klant dient zich te houden aan de gestelde betalingsverplichting, zoals deze is opgesteld in artikel 8 van deze algemenevoorwaarden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Brand New Day is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade en/of kosten die de klant lijdt of maakt bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Brand New Day. De aansprakelijkheid van Brand New Day is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Brand New Day gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, eventueel vermeerderd met het eigen risico dat Brand New Day onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

4.2 Brand New Day maakt bij het aangaan van overeenkomsten gebruik van de diensten en levering van derden. De klant vrijwaart Brand New Day van alle aanspraken van derden terzake van schade, direct en indirect, uit welken hoofde dan ookontstaan verband houdende met de dienstverlening van beide partijen, waaronder ten minste begrepen schade voortvloeiendeuit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk functioneren van software alsmede verdere dienstverlening als hostingen email, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik daarvan; schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens,bestanden of software, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke gegevens of software teherstellen of te reproduceren; schade verband houdende met installatie en implementatie, training,ondersteuning en onderhoud met betrekking tot software alsmede verdere dienstverlening als hostingen email.

4.3 De klant die handelt in strijd met haar verplichtingen is aansprakelijk voor alle schade, direct enindirect geleden door Brand New Day als gevolg van dit handelen.

4.4 Brand New Day is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling, de klant enige dienstverlening te ontzeggen, indien en voorde duur van het handelen van de klant in strijd is met haar verplichtingenvoortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. Tevens is Brand New Day gerechtigd, afhankelijk van de ernsten de aard van de overtreding , de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1 Brand New Day blijft te allen tijde rechthebbende van de exclusief en niet overdraagbare intellectueleeigendomsrechten, welke kunnen inhouden auteursrecht, octrooirecht, merkrecht of ander hieraanverbonden recht, die voortvloeien uit haar dienstverlening en/of bedrijfsvoering.

5.2 De klant verkrijgt bij afname van enige dienstverlening, specifi eker bepaald in webdesign, database design, applicatieconstructie, of ander creatieve dienstverlening het exclusieve, niet-overdraagbare recht totgebruik van deze diensten.

5.3 De klant blijft te allen tijde rechthebbende van de exclusief en niet-overdraagbare intellectueleeigendomsrechten, specifi eker gesteld op teksten en beeldmateriaal dat is aangeleverd in het kader vanwebdesign, database design of andere creatieve werkzaamheden aan Brand New Day.

5.4 Specifieke bepalingen omtrent het gebruiksrecht worden vastgesteld in een onderliggende overeenkomstmet een dergelijke strekking.

Artikel 6. Klachten

6.1 Brand New Day neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op diensten vanBrand New Day en/of gedragingen of handelingen van klanten.

6.2 Klachten kunnen aan Brand New Day worden gericht, per post, telefoon, fax of, bij voorkeur, per email.

6.3 Brand New Day spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door haar klanten zo goed en volledigmogelijk te behandelen.

6.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.'

Artikel 7. Prijzen

7.1 De klant is Brand New Day een vergoeding verschuldigd die afhankelijk is van de dienstverlening. Alle prijzen zijnexclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffi ngen en/of kosten, tenzij anderszins vermeld is.

7.2 Brand New Day is gerechtigd te allen tijde de hoogte van de vergoedingen te wijzigen en overige kosten te wijzigen.De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor zij van kracht worden bekend gemaakt aan haarklanten. De klant die zich niet kan verenigen met de wijziging is bevoegd haar overeenkomst, tot hettijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, per de datum van de inwerkingtreding buitengerechtelijk opte zeggen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle vergoedingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden, tenzijanderszins overeengekomen.

8.2 Betaling van domeinnaamregistraties en onderhoudskosten geschiedt drie maanden vooruit.

8.3 Indien de klant niet binnen de in artikel 8.1 gestelde termijn heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting,verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke renteverschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening en risico van klant.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaarwaren en als gevolg waarvan Brand New Day niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen.Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet,storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, storingen in elektriciteitsnetwerken.

9.2 Brand New Day heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakomingverhindert, intreedt nadat Brand New Day haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Brand New Day opgeschort. Indien de periodewaarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brand New Day niet mogelijk is langer duurt dan 2 (zegge:twee) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, zonder datvoor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10. Duur en beëindiging van de overeenkomst

10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. Deovereenkomst wordt steeds stilzwijgend na afl oop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd.

10.2 Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1(zegge: één) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als perfax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Brand New Day de opzegging ontvangt.

Artikel 11. Beëindiging

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Brand New Day geslotenovereenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstigetwijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Brand New Day tevoldoen, is Brand New Day gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomendienst(en) van Brand New Day op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulkszonder dat Brand New Day tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Brand New Dayverder toekomende rechten. Het voorgaande geldt ook indien er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling,faillissement of betalingsonmacht van de klant.

11.2 Brand New Day is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst metonmiddellijke ingang te ontbinden en de Brand New Day diensten te staken indien de klant:- handelt in strijd met hetgeen gesteld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden- onder onjuiste voorwendselen een overeenkomst is aangegaan met Brand New Day- wijzigingen in relevante gegevens niet heeft doorgegeven aan Brand New Day.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijke recht

12.1 Op alle uit deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, waarbij bij uitsluiting de Nederlandserechter te Arnhem bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordenverklaard dan wel worden vernietigd, laat dit de werkingskracht tussen de overige bepalingen van deze overeenkomsttussen partijen onverlet. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komenover een uitvoerbare alternatieve bepaling teneinde de bepaling, cq. Bepalingen, die als ongeldig, onuitvoerbaar,nietig of vernietigd zijn aangemerkt te vervangen.